غزلی ناب بخوانیم و شرابی بخوریم

چنان به موی تو آشفته‌ام به بوی تو مست   که نیستم خبر از هر چه در دو عالم هست دگر به روی کسم دیده بر نمی‌باشد   خلیل من همه بت‌های آزری بشکست مجال خواب نمی‌باشدم ز دست خیال   در سرای نشاید بر آشنایان بست در قفس طلبد هر کجا گرفتاریست   من از کمند تو تا زنده‌ام نخواهم جست غلام دولت آنم که پای بند یکیست   به جانبی متعلق شد از هزار برست مطیع امر توام گر دلم بخواهی سوخت   اسیر حکم توام گر تنم بخواهی خست نماز شام قیامت به هوش بازآید   کسی که خورده بود می ز بامداد الست نگاه من به تو و دیگران به خود مشغول   معاشران ز می و عارفان ز ساقی مست اگر تو سرو خرامان ز پای ننشینی   چه فتنه‌ها که بخیزد میان اهل نشست برادران و بزرگان نصیحتم مکنید   که اختیار من از دست رفت و تیر از شست حذر کنید ز باران دیده سعدی   که قطره سیل شود چون به یک دگر پیوست خوشست نام تو بردن ولی دریغ بود   در این سخن که بخواهند برد دست به دست

یکی  از جمله ها از زبان شمس تبریزی در کتاب چهل قانون عشق که توی چند تا پست قبل هم ازش مطلبی گذاشتم اینه:

When a true lover of God goes into a tavern, the tavern becomes his chamber of prayer, but when a wine bibber goes into the same chamber, it becomes his tavern. In everything we do, it is our hearts that make the difference, not our outer appearance. Sufis do not judge other people on how they look or who they are. When a Sufi stares at someone, he keeps both eyes closed instead opens a third eye – the eye that sees the inner realm.

وقتی یک عاشق حقیقی خدا به میخانه میرود، میخانه اتاق عبادتش می شود، اما وقتی یک میگسار به میخانه میرود، میخانه اش. در هر کاری که انجام می دهیم، این قلبهای ماست که تفاوت ایجاد می کند، نه ظاهر بیرونی. صوفی دیگران را بر اساس طوری که به نظر میرسند یا چیزی که هستند قضاوت نمیکند. وقتی یک صوفی به کسی خیره میشود، هر دو چشمش را می بندد و به جایش چشم سومی را باز میکند - چشمی که قلمرو درون را میبیند...

* این شعر سعدی منو یاد حس مولانا به شمس انداخت که توی این کتاب خیلی قشنگ توصیف شده بود.

/ 3 نظر / 36 بازدید
آفتاب

lمشتاق شدم بخونمش :) به فارسی هم ترجمه شده ؟

قیسی

اگه ترجمه میشد که میگسار در عبادتگاه هم میگساری میکنه بهتر بود.

سپیده

اینک بهار تا دروازه هاى شهر رسیده و رستاخیز دوباره درگیتى دمیده و من در دعایی خاضعانه به درگاه مدبر هستی ، احسن الحال را برای شما آرزو میکنم . . . نوروز پیشاپیش مبارک[گل]