/ 1 نظر / 30 بازدید
نیلوفر

امان از دست ما آدما. ولی چشمت روز بد نبینه نحسی سیزده به معنای واقعی امسال دامن من و آقای همسر رو گرفت. ما جایی نرفتیم فقط عصر راه افتادیم سمت منزل مادر من و دقیقا سر خیابون مامانم اینا تصادف وحشتناکی کردیم با یه موتور که البته خدا خیلی رحم کرد و موتور سوار هیچیش نشد ولی ماشین قراضه ی ما درب و داغون شد و تقریبا دیگه چیزی ازش نموند و بدترین قسمت ماجرا اینکه بنده پشت فرمون بودم. سیزده به این نحسی دیده بودی تاحالا؟