وای به روزهایی که به غم گذشت...

وای به خنده های دروغی ام