هیچ وقت از دور نمیشه فهمید اوضاع کسی واقعاً چطوره.

نمیشه هیچ وقت غم خودمونو با شادی دیگران مقایسه کنیم یا برعکس. چون ما هیچ وقت از واقعیت زندگی دیگران به اندازه ی کافی نمیدونیم.

پس بهتره همیشه خوبی های زندگیمونو ببینیم و ازشون لذت ببریم و برای بدیها تصمیم بگیریم... جدای از هر گونه مقایسه با خوبی یا بدی زندگی دیگران.

این فقط و فقط ما هستیم که از زندگی خودمون آگاهیم. اگه با خودمون و نزدیکانمون صادق باشیم میتونیم بهترین تصمیم ها رو بگیریم.

باید از تمام احساسات منفی دور شد. نباید روی زخم خود نمک پاشید و نباید دردهای قدیمی رو نشخوار کرد. باید یه روزی تصمیم گرفت و پای تصمیم ایستاد. باید یه روزی تلاش کرد برای اینکه وضع موجود رو بهترین وضع کرد. اگر در وضعی هستیم که ناراحتیم نق زدن و کارشکنی فقط اوضاع رو بدتر میکنه.

باید یک بار تصمیم گرفت و به پای عواقب تصمیم ایستاد...