چه زمانی فکر میکنید عاشق کسی هستید (کسی را واقعاً دوست دارید)؟

و چه زمانی به این نتیجه میرسید که کسی شما را دوست دارد؟

* سؤال جنبه ی تزئینی ندارد! لطفاً پاسخ بدید نیشخند