مرز بین بلندی و پستی باریک است... گاه فکر میکنیم کاری میکنیم، در حالیکه کار دیگری میکنیم! گاه وقاحت میکنیم و برای صراحتمان به خود میبالیم....