مولانا در فیه مافیه مینویسد: الانسان حریص علی مامنع. هر چند که زن را امر کنی که پنهان شو او را دغدغه "خود را نمودن" بیشتر شود و خلق را از نهان شدن او رغبت به آن زن بیش گردد. پس تو نشسته ای و رغبت را از دو طرف زیادت می کنی و می پنداری که اصلاح می کنی! آن خود عین فساد است! اگر او را گوهری باشد که نخواهد فعل بد کند، اگر منع کنی یا نکنی؛ او بر آن طبع نیک خود و سرشت پاک خود خواهد رفتن. فارغ باش و تشویش مخور و اگر به عکس این باشد، باز همچنان بر طریق خود خواهد رفتن. منع؛ جز رغبت را افزون نمی کندعلی الحقیقه.